eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > วิธีการขาย > ผู้ขายรายใหม่ > องค์ประกอบของ invoice อีเบย์

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

  • ค้นหา

องค์ประกอบของ invoice อีเบย์

 


ตามปกติแล้ว ผู้ขายจะสามารถเห็นรายละเอียดยอดค้างชำระ และยอดเครดิตเงินคืนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนนั้นๆ อยู่ในหน้า Invoice หากเป็นรายการที่อยู่หลังเครื่องหมายลบ แสดงว่ามีการหักออกจากบัญชี เนื่องจาก ได้ชำระเข้ามาแล้ว หรือมีการเครดิตคืนให้ผู้ขาย เป็นต้น

ส่วนหัวของ invoice 

eBay Invoice


1. แสดงยอดเรียกเก็บในครั้งที่แล้ว (191.91) และยอดสุดที่คุณชำระเข้ามา  (-269.74)
2. แสดงยอดเรียกเก็บในรอบล่าสุด แสดงรายละเอียดโดยสรุป
จากภาพ

  • ค่าฟีเจอร์พิเศษ Advanced Listing Upgrade  Fee 3.00
  • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ 225.33
  • ค่าธรรมเนียมเปิดร้านอีเบย์สโตร์ 49.95

3.ส่วนลดและเครดิตเงินคืน จากภาพ อีเบย์มีการเครดิตคืนให้ผู้ขายดังกล่าว 2.43 เหรียญ
4. ยอดรวมที่ต้องชำระ 198.02 เหรียญ
5.ระบุว่ายอดตามข้อ 4 จะถูกหักจากบัญชี PayPal ของผู้ขายเมื่อไร (ส่วนใหญ่จะหักภายในไม่เกิน 10 วันหลังจากวันที่ระบุใน Invoice)
6. ส่วนลดจากโปรโมชั่น 32.60 เหรียญ (เช่น กรณีผู้ขายได้สิทธิ์ลงฟรี 50 ชิ้นแรก)


ส่วนรายละเอียดของ Invoice
แสดงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ และยอดเครดิตที่หักออก


1. ค่า Final Value Fee ที่คำนวณจากราคาสืนค้าที่ขายไปได้
2. ค่า Final Value Fee ที่คำนวณจากค่าส่งสินค้า (ถ้ามี)


ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายและยอดเงินคืนทั้งหมดจาก All Account Activity


All Account Activities

  • Debit: หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายต้องชำระ
  • Credit: หมายถึงยอดที่มีการคืนจากอีเบย์ ซึ่งจะแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย (-) เช่น ค่า Final Value Fee ที่ผู้ขายได้รับคืนเนื่องจากมีการคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ซื้อ
  • PROMO แสดงว่า เป็นราคาพิเศษหรือฟรี ตามโปรโมชั่น เช่น จากภาพ ผู้ขายได้รีบสิทธิ์ลงขายสินค้าฟรี 50 ชิ้น จึงไม่มีค่า Insertion Fee 
  • หากมีการใช้ฟีเจอร์พิเศษอื่นๆ ก็จะแสดงอยู่ในรายละเอียดนี้เช่นกัน